Hvordan?

Gården dyrker felles avlinger, som fordeles mellom andelshaverne når de er klare for høsting. Tveten andelsgård består av 90 andeler. Du kjøper en andel for en sesong av gangen, og forplikter deg til å bidra med et visst antall dugnadstimer. Til gjengjeld får du høste grønnsaker tilsvarende din andel gjennom sesongen. En gartner har det overordnede faglige ansvaret for dyrkingen, og sender ut høstemeldinger gjennom sesongen som forteller hva og hvor mye du kan høste av de ulike grønnsakene.

Det finnes mange andelslandbruk i Norge med lokale variasjoner, men de drives gjerne etter fem grunnprinsipper, som også gjelder for Tveten andelgård:

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

På Tveten andelsgård er det årsmøtet som er den øverste myndigheten, og vedtar en virksomhetsplan ut fra gartnerens anbefaling. Det er andelshaverne som har vært med siste sesong som har rett til å delta på årsmøtet, og alle andeler har én stemme.

Foto: Roger Johnsen

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

På Tveten andelsgård er styret, valgt blant andelshaverne på årsmøtet, som administrerer den daglige økonomien, og alle andelshavere som ønsker kan få innsyn i regnskapet. Vi gjør også et poeng ut av å legge årsrapport og regnskap åpent tilgjengelig på nettsiden vår for alle.

Foto: Susanne Øy Tennfjord

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

Fordelingen foregår ved at gartneren en gang i uka går igjennom avlingene og gjør et overslag over hvor mye andelshaverne kan høste. Informasjon om dette sendes ut som en høstemelding.

Foto: Susanne Øy Tennfjord

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

På Tveten andelsgård bidrar alle andelshavere med et antall dugnadstimer gjennom sesongen, som vedtas av årsmøtet (se Priser). Man kan også betale for dugnadstimer som man ikke har mulighet til å gjennomføre.

Foto: Øystein Horgmo

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

Foto: Øystein Horgmo